अपकेंद्रित्र ट्यूब उत्पादनहरू

  • Centrifuge Tubes

    अपकेंद्रित्र ट्यूबहरू

    सेन्ट्रिफ्यूज ट्यूबहरू पॉलीप्रोपाइलिन (पीपी) बाट बनेको छ, पारदर्शी पोलीमर सामग्री, जुन आणविक जीवविज्ञान, क्लिनिकल रसायन विज्ञान र जैव रसायन अनुसंधानमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुन्छ।

  • Micro Centrifuge Tubes

    माइक्रो अपकेंद्रित्र ट्यूबहरू

    माइक्रो सेन्ट्रिफ्यूज ट्यूब / माइक्रोसेन्ट्रिफ्यू ट्यूब पॉलीप्रोपाइलिन (पीपी) बाट बनेको छ, पारदर्शी पोलीमर सामग्री, जुन आणविक जीवविज्ञान, क्लिनिकल रसायन विज्ञान र जैव रसायन अनुसंधानमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुन्छ।